SLOVENSKÝ BOXER KLUB HUNGÁRIA BOXER CLUB | KLUB BOKSERA W POLSCE |  BOXERKLUB ČESKÉ REPUBLIKY   

 CENTRALEUROPEAN BOXER SHOW

 

 

 

 

www.boxer-show.eu

www.euroboxer.eu

 

Tlmače, penzión Lipa, Slovensko,

18. 9. 2021

KLUBOVÁ VÝSTAVA (CAC/ CAJC)

so zadávaním čakateľstiev a titulov: CAJC, CAC, ČKŠ,

Klubový víťaz mladých,  Klubový víťaz, Najlepší veterán, Mr. Boxer, Miss Boxer, BOB, BOS   

Rozhodcovia:

Robert Fagoš (CZ)

 MVDr. Miroslav Fišman (SK)

Rozhodcovia budú do kruhov losovaní verejne, tesne pred začatím výstavy

 

PROGRAM:

7.00 - 9.00                prijímanie psov

9.30                         otvorenie výstavy

10.00 - 15.00            posudzovanie v kruhoch, zadávanie titulov a odovzdávanie cien

 

TRIEDY:

Mladší dorast             - do 6 mesiacov

Dorastu                     - od 6 do 9 mesiacov

Mladých:                   - od 9 do 18 mesiacov

Stredná:                    - od 15 do 24 mesiacov

Otvorená:                  - nad 15 mesiacov

Pracovná:                 -  nad 15 mesiacov pre psy so skúškou z výkonu

Šampiónov:              -  nad 15 mesiacov pre psy s niektorým z titulov Medzinárodný, alebo
          národný šampión členských krajín FCI

Čestná:                    - nad 15 mesiacov, mimo súťaž. Pre psy, ktoré majú tituly ako v triede šampiónov.

Veteránov:                - nad 8 rokov

 

 

 

19. 9. 2021

VÝROČNÁ VÝSTAVA (CAC/ CAJC)

so zadávaním čakateľstiev a titulov: CAJC, CAC, ČKŠ,

íťaz roka mladých,  Víťaz  roka, Najlepší veterán, BOB, BOS   

Rozhodcovia:

Robert Fagoš (CZ)

 MVDr. Miroslav Fišman (SK)

Rozhodcovia budú do kruhov losovaní verejne 18.9. 2021, tesne pred začatím výstavy

PROGRAM:

7.00 - 9.00                prijímanie psov

9.30                         otvorenie výstavy

10.00 - 15.00            posudzovanie v kruhoch, zadávanie titulov a odovzdávanie cien

 

TRIEDY:

Mladší dorast             - do 6 mesiacov

Dorastu                     - od 6 do 9 mesiacov

Mladých:                   - od 9 do 18 mesiacov

Stredná:                    - od 15 do 24 mesiacov

Otvorená:                  - nad 15 mesiacov

Pracovná:                 -  nad 15 mesiacov pre psy so skúškou z výkonu

Šampiónov:              -  nad 15 mesiacov pre psy s niektorým z titulov Medzinárodný, alebo
          národný šampión členských krajín FCI

Čestná:                    - nad 15 mesiacov, mimo súťaž. Pre psy, ktoré majú tituly ako v triede šampiónov.

Veteránov:                - nad 8 rokov

 

VETERINÁRNE PREDPISY:

Pri prijímaní psa na výstavu sa musí vystavovateľ preukázať platným veterinárnym osvedčením vystaveným súkromným veterinárnym lekárom, členom komory veterinárnych lekárov.

 

Na tejto výročnej výstave sa uskutoční pred posúdením v triedach  nepovinné preskúšanie povahy prihlásených jedincov, bez obmedzenia toho, že v akej triede sú vystavení v riadnej konkurencii. Z tých ktorí splnia podmienky sa vyberie najkrajší jedinec zvlášť pes a  sučka, ktorým budú zadané tituly GLADIÁTOR, GLADIÁTOR JUNIOR a GLADIÁTOR VETERÁN.

Figurant bude delegovaný Slovenským boxer klubom a splnenie podmienok povahy bude posúdené jedným z prítomných rozhodcov.

 

PROGRAM:

7.00 - 9.00                prijímanie psov

9.15                         otvorenie výstavy

9.30 - 15.00              posudzovanie v kruhoch, zadávanie titulov a odovzdávanie cien

 

TRIEDY:

Mladší dorast             - do 6 mesiacov

Dorastu                     - od 6 do 9 mesiacov

Mladých:                   - od 9 do 18 mesiacov

Stredná:                    - od 15 do 24 mesiacov

Otvorená:                  - nad 15 mesiacov

Pracovná:                 -  nad 15 mesiacov pre psy so skúškou z výkonu

Šampiónov:              -  nad 15 mesiacov pre psy s niektorým z titulov Medzinárodný, alebo
          Národný šampión členských krajín FCI, prípadne šampión Boxerklubu

Čestná:                    - nad 15 mesiacov, mimo súťaž. Pre psy, ktoré majú tituly ako v triede šampiónov.

Veteránov:                - nad 8 rokov

 

POPLATKY:

Jedna výstava:

Za prvého psa                                                          30 EUR

Za každého ďalšieho psa                                          25 EUR

Triedy „baby“, dorastu a veteránov a čestná:               10 EUR

Súťaž chovateľských skupín:                                      5 EUR

-          Predvádza chovateľ svoje minimálne tri odchovy, ktoré nemusia byť v jeho vlastníctve, avšak musia pochádzať minimálne po dvoch otcoch, alebo matkách

Súťaž o najlepšieho plemenníka:                              5 EUR

-          Nastupuje plemenník, ktorý nemusí byť vystavený v riadnej konkurencii, minimálne s troma potomkami, ktorí súťažili v ktorejkoľvek  z tried

 

Obe výstavy:

Za prvého psa                                                          55 EUR

Za každého ďalšieho psa                                          45 EUR

Triedy „baby“, dorastu a veteránov a čestná:               15 EUR

Súťaž chovateľských skupín:                                      8 EUR

-          Predvádza chovateľ svoje minimálne tri odchovy, ktoré nemusia byť v jeho vlastníctve, avšak musia pochádzať minimálne po dvoch otcoch, alebo matkách

Súťaž o najlepšieho plemenníka:                              8 EUR

-          Nastupuje plemenník, ktorý nemusí byť vystavený v riadnej konkurencii, minimálne s troma potomkami, ktorí súťažili v ktorejkoľvek  z tried

 

 

 

UZÁVIERKA: 9. 9 2021

Prihlasovanie na výstavy len on-line:

 

 

Kontakt:

Slovenský boxer klub

Matejovec 452

916 16 Krajné

Slovensko

info@boxerklub.sk

 

 

 

 

Všeobecné ustanovenia

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI, SKJ a SBK a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.

Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu pôvodu psa. Iné doklady (puppy card, matriky a iné matričné doklady, nie fotky!!!) sú akceptované iba pre triedu mladšieho dorastu a dorastu. Po získaní preukazu o pôvode psa je potrebné ho zaslať organizátorovi výstavy a  požiadať o  jeho výmenu ešte pred prihlásením do triedy mladých alebo ostatných dospelých tried. V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške majiteľom psa, bude jedinec automaticky zaradený do prislúchajúcej triedy podľa veku, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady – kópia medzinárodného pracovného certifikátu pre triedu pracovnú (nestačí doklad o absolvovaní pracovnej skúšky), kópia získaného šampionátu pre triedu šampiónov (platí len ICH alebo CH – neprikladajte zbytočne Junior šampionát), a doklad o titule pre triedu čestnú, budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. Doklady nahraté po poslednej uzávierke sa nebudú akceptovať. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné! Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné! Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.

Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. Vystavovatelia slovenských národných plemien platia 50% zo sumy výstavného poplatku za psa (netýka sa súťaží). Majitelia psov, ktoré získali BOB, sú povinní zúčastniť sa na záverečnej prehliadke víťazov, inak strácajú nárok na vecnú cenu. Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy. Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!

Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov.

Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI). Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého majiteľ na výzvu vedúceho kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa.

Upozornenie pre vystavovateľov!

Posudkové listy vystavovaných jedincov sú v kruhu. Skontrolujte si v katalógu správnosť zaradenia Vášho psa do triedy podľa plemena a pohlavia. Ak nie je správne zaradený, ešte pred začiatkom posudzovania si vo výstavnej kancelárii vyžiadajte preradenie psa do správnej triedy. Preraďovanie psov na výstave z triedy otvorenej do triedy pracovnej alebo šampiónov nie je možné. Preraďovanie do inej triedy je možné len vtedy, ak ide o chybu spôsobenú organizátorom výstavy.

 

Veterinárne podmienky

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky trvania účinnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

 

Tituly a čakateľstvá - Klubová výstava

CAJC SR - čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých

CAC SR - čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1

Reserve CAC - môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC

ČKŠ / CC - čakateľstvo na klubového šampióna krásy SBK môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1

Klubový víťaz mladých  - môže byť zadaný jedincovi ktorý získal V1,CAJC v triede mladých v oboch farebných rázoch a oboch pohlaviach

Klubový víťaz -  tento titul môže byť zadaný v oboch farebných rázoch, oboch pohlaviach. Do súťaže nastupujú jedince, ktoré získali V1, CAC z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.

Mr. Boxer (najlepší pes ) – do súťaže nastupujú psi kluboví víťazi  mladých, kluboví víťazi a V1 z triedy veteránov

Miss  Boxer (najlepšia suka ) – do súťaže nastupujú sučky klubové víťazky  mladých, klubové víťazky a V1 z triedy veteránov

BOB - udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena.

BOS - najlepší jedinec opačného pohlavia

 

Tituly a čakateľstvá - Výročná výstava

CAJC SR - čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých

CAC SR - čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1

Reserve CAC - môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC

Víťaz roka mladých  - môže byť zadaný jedincovi ktorý získal V1,CAJC v triede mladých v oboch farebných rázoch a oboch pohlaviach

Vice Víťaz roka mladých  - môže byť zadaný jedincovi ktorý získal V2, v triede mladých v oboch farebných rázoch a oboch pohlaviach

Víťaz roka -  tento titul môže byť zadaný dvom jedincom v oboch farebných rázoch, oboch pohlaviach. Do súťaže nastupujú jedince, ktoré získali V1, CAC z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.

GLADIÁTOR  - môže získať najkrajší pes a suka z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ktorí splnili test povahy pred výstavou

JUNIOR GLADIÁTOR  - môže získať najkrajší pes a suka z triedy mladých, ktorí splnili test povahy pred výstavou

VETERÁN GLADIÁTOR  - môže získať najkrajší pes a suka z triedy veteránov, ktorí splnili test povahy pred výstavou

BOB - udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena.

BOS - najlepší jedinec opačného pohlavia

Prihlásenie

PRIHLASOVANIE IBA ONLINE - www.clubdogshow.sk Úhradu výstavných poplatkov vykonajte po registrácii online prihlášky priamo vo vašom menu. Výstavný poplatok je nutné uhradiť najneskôr do 24 hodín po prihlásení. Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia preukazu pôvodu psa. Iné doklady (puppy card, matriky a iné matričné doklady, nie fotky!!!) sú akceptované iba pre triedu mladšieho dorastu a dorastu. Po získaní preukazu o pôvode psa je potrebné ho zaslať organizátorovi výstavy a požiadať o jeho výmenu ešte pred prihlásením do triedy mladých alebo ostatných dospelých tried. Storno prihlášky nie je možné. Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SBK, SKJ, FCI, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa, SKJ a partnerov výstavy. Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky

 
 

Optimálne rozlíšenie 1024x768